HET PERMANENT TENTENKAMP

Het “vestigen” van een tentenkamp, wordt beredeneerd vanuit logische en praktische overwegingen. Het openlucht kamp is vanuit deze optiek dus de meest waardevolle bron van inspiratie. Het KSA-lokaal zal onlosmakelijk deel uitmaken van het polderlandschap aan de rand van Zwijndrecht. Als een enclave, een leefwereld op zich, zal het lokaal autonoom functioneren, op een afstand van de dorpskern zonder de buurt te belasten. De lokalen worden op die manier gepositioneerd dat ze, als een waar herkenningspunt, vanuit iedere richting voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Het ontwerp zal dus aan de hand van praktische en logische denkpistes worden gegenereerd en zal tevens vanuit de gewenste belevingswaarde de juiste impulsen meekrijgen waardoor het de allure krijgt van een “permanent tentenkamp”.

 

DE ERFTYPOLOGIE

Een boerenerf is een cultuurhistorische verwijzing naar het achterliggende traditionele polderlandschap. Door te kiezen voor deze typologie versterken we het landschappelijke karakter van de groenstructuur waarin het KSA-lokaal gelegen is. Het ensemble van gebouwen zorgt er tevens voor dat er een mini-entiteit ontstaat, een eigen wereldje, gefocust op het binnenerf. Dit binnenerf staat symbool voor de samenhorigheid binnen KSA. Het beeld van deze gebouwen bepaalt immers de identiteit van de jeugdvereniging.

 

HEDENDAAGSE, DUURZAME ARCHITECTUUR

De traditionele erftypologie functioneert als een concept dat wordt vertaald naar hedendaagse architectuur. De herkenbare typolo- gie van het boerenerf wordt gekenmerkt door een hoofd- en een bijgebouw, door een centraal binnenerf, de schuur, de overdekte buitenruimtes en door de organische gegroeide gebouwenstructuur die als een wereld op zich in het landschap staat. De architec- tuur wordt veelal bepaald door elementen verwant aan de typologie: dakkappen, kleine raam-openingen, grote toegangspoorten, voorzetluiken, overdekte buitenruimtes, boerenerven zijn enkele van die elementen die in het ontwerp zullen worden geherinterpreteerd. Het uitzicht op het omliggende landschap staat neutraal.

Daarnaast is ook het kleur- en materialenpakket dat wordt gehandhaafd, bepalend voor de juiste beeldwaarde van het complex. Ook de traditionele materialen van de boerderijtypologie worden op een moderne manier toegepast. Het gaat hier over duurzame materialen in een kleurenpakket passend bij het polderlandschap. De houten gevelbekleding, de luiken en het groendak zijn hier voor- beelden van: KSA geeft op die manier blijk van het belang van duurzame en ecologische architectuur. Dit is immers ook het imago dat de jeugdvereniging wil uitstralen.

 

EEN RATIONEEL PLAN

In functie van energiezuinig bouwen wordt er geopteerd om twee gebouwen te voorzien waarvan het hoofdgebouw wordt ingericht als actief KSA lokaal. Dit bouwvolume herbergt de banlokalen waar de KSA activiteiten plaatsvinden. Het andere kleinere bouwvolume; de “schuur” wordt ingericht als opslagruimte voor grootschalige spullen en zaken die niet met een wekelijkse frequentie worden gebruikt, zoals tenten en sjorbalken. Ook afvalberging krijgt hier een extra geventileerde ruimte. Het secretariaat wordt bereikt via de overdekte buitenruimte. De volledige werking van KSA draait rond deze functie, daarom is het gepositioneerd in het hart van het plangebied. Via een luik dat uitgeeft op het binnenerf kunnen de verschillende diensten worden verschaft. Hierdoor wordt de relatie tussen binnen en buiten versterkt. De verschillende lokalen en hun circulatie zijn op die manier ontworpen dat ksa-activiteiten die modaal doorgaan in de banlokalen gepaard kunnen gaan met een “externe” activiteit in de polyvalente grote zaal. Dit wil zeggen dat de polyvalente zaal, het sanitair en de keuken kunnen worden ingezet voor verhuur aan externen. Door de polyvalente zaal te verhuren verankert KSA zich maatschappelijk met zijn omgeving. Het dubbelgebruik van deze accommodatie is niet alleen duurzaam maar zorgt tevens voor een grotere sociale controle van het KSA-erf.

 

plannen 10.09.2012

 hublot big bang skeleton replica
gerald genta gefica replica
bvlgari official website replica